logo
oferta_h1
oferta_v1oferta_v2oferta_v3oferta_v4
Oferujemy kompleksowe us�ugi:
 • projektowania wielobran�owego obiekt�w przemys�owych, ciep�owniczych, ch�odniczych i kogeneracyjnych
 • dostaw inwestorskich urz�dze� i aparatury
 • wykonawstwa instalacji wraz z uruchomieniem, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym
NASZA OFERTA OBEJMUJE:
 • instalacje spr�onego powietrza, monta� i zabudow� spr�arek w pomieszczeniach spr�arkowni, dok UDT
 • instalacje (sieci przesy�owe) pary, wody lodowej, wody ciep�ej (pod��czenia central wentylacyjnych), kanalizacji deszczowej powy�ej poziomu 0 w technologiach: PLUVIA, DYKA, MAPRES, CASTOLIN Z RUR OCYNKOWANYCH, NIERDZEWNYCH, HDPA, PE - po��cze� ko�nierzowych, zaciskanych, zgrzewanych, spawanych i luto-spawanych
 • kompleksowe instalacje agregat�w pr�dotw�rczych ma�ej i �redniej mocy wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w uk�adzie skojarzonym
 • instalacje i sieci ciep�ownicze
 • kot�ownie wraz z automatyk� i sterowaniem
 • magazyny oleju dla kot�owni
 • instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje p.po�.
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyk�
 • instalacje podci�nieniowego odwadniania dach�w
 • roboty og�lnobudowlane wraz z robotami wyko�czeniowymi (towarzysz�ce realizacji w/w obiekt�w)
 • prace termoizolacyjne ciep�o i zimnochronne; d�wi�koch�onne
OFERTA DOTYCZY N/W OBIEKT�W BUDOWNICTWA PRZEMYS�OWEGO, CIEP�OWNICTWA ORAZ BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO:
 • spr�arkownie, maszynownie wody lodowej
 • stacje wymiennik�w ciep�a, kot�ownie: gazowe, olejowe, na paliwo sta�e
 • kogeneracja - obiekty skojarzonego wytwarzania ciep�a i energii elektrycznej
 • stacje uzdatniania wody, hydrofornie, pompownie wody
 • przepompownie �ciek�w
GWARANTUJEMY:
 • NOWOCZESNE ROZWI�ZANIA TECHNICZNE
 • WYSOK� JAKO�� OPRACOWANIA
 • TERMINOWO��
 • KONKURENCYJNE CENY
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!