logo
onas_h1
onas_v1onas_v2onas_v3
PPU MLM sp. z o.o. jest przedsi�biorstwem prywatnym dzia�aj�cym w bran�y instalacji przemys�owych od 1994 roku. Zajmujemy si� projektowaniem i realizacj� nast�puj�cych instalacji przemys�owych:
  • ciep�owniczych
  • wentylacyjnych
  • parowych
  • grzewczych
  • ch�odniczych
  • gazowych (gazy niepalne) spr�onego powietrza
  • kogeneracyjnych
  • odzysku ciep�a
a tak�e wykonawstwem kompletnych obiekt�w przemys�owych tj. spr�arkowni, pompowni wody lodowej, kot�owni oraz modernizacj� i budow� kot�owni przemys�owych z zastosowaniem agregat�w w uk�adzie kogeneracyjnym.
Wykonujemy ponadto instalacje elektryczne i automatyki przemys�owej, kt�re towarzysz� mota�owi instalacji technologicznych.
Serwisujemy instalacje technologiczne (w tym elektryczne i AKPiA) wykonane przez nasz� firm�.
Nasze do�wiadczenie in�ynieryjne zar�wno projektowe jak i wykonawcze oraz mo�liwo�ci organizacyjne - techniczne i ekonomiczne - pozwalaj� na samodzielne i kompleksowe realizowanie z�o�onych technicznie przedsi�wzi�� w zakresie instalacji przemys�owych.
Wsp�pracujemy z uznanymi na polskim rynku firmami budowlanymi oraz producentami maszyn i urz�dze�, dla kt�rych jako podwykonawcy realizujemy monta� instalacji przemys�owych.
W �rodowisku instalacyjnym na terenie �l�ska cieszymy si� opini� wiarygodnego, rzetelnego i kompetentnego partnera.
Firma znajduje si� w dobrej kondycji finansowej. Nasze obroty stale wzrastaj�.
Zatrudniamy do�wiadczon� kadr� techniczn�: projektant�w, instalator�w, spawaczy dozorowych, automatyk�w i elektryk�w - �rednio ok.25 os�b.
Z us�ug PPU MLM sp. z o.o. skorzysta�o ju� wiele firm i inwestor�w prywatnych, a otrzymane od klient�w listy referencyjne stanowi� najlepsz� rekomendacj� dla naszego przedsi�biorstwa.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!